Masz pytanie?

REGULAMIN

 Regulamin sklepu Tm-Meble.

 

1.Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tm-meble.pl prowadzony jest przez Tomasza Marciniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Martom Tomasz Marciniak zarejestrowaną w Urzędzie Gminy Pszczółki nr ewid. 1558 , NIP 593-122-05-22 , Regon 193103316, adres poczty elektronicznej: sklep@tm-meble.pl.

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Definicje

 1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.

 4. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

 7. PRODUKT - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.tm-meble.pl.

 10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Tomasz Marciniak prowadzący działalność pod nazwą Martom Tomasz Marciniak  ul. Dębowa 6  83-032 Skowarcz , NIP 593-122-05-22.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego.

 13. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu z Sprzedawcą.

3. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:

 1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

 2. Umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Odpłatność - świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta - umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  - Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

  - Dostęp do poczty elektronicznej.

  - Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

  - Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

  - Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 8. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://tm-meble.pl

5. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

  - W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

  - Z chwilą potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia (kliknięcie w przesłany link potwierdzający na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej) Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone.

  - Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Zamówieniem Klienta.

  - Następnie Klient ma możliwość przyjęcie oferty Sprzedawcy przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zawierającej oświadczenie Klienta o przyjęciu oferty Sprzedawcy.

  - Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości zwrotnej e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

  - Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: zamowienia@tm-meble.pl. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę.

  - Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Zamówieniem Klienta.

  - Następnie Klient ma możliwość przyjęcie oferty Sprzedawcy przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zawierającej oświadczenie Klienta o przyjęciu oferty Sprzedawcy.

  - Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości zwrotnej e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem telefonu

  - Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień za ich pośrednictwem: 793-523-069 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

  - Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem telefonu w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę. Klient obowiązany jest również do podania swojego adresu poczty elektronicznej celem przesłania przygotowanej prze Sprzedawcę oferty zgodnie z Zamówieniem Klienta.

  - Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Zamówieniem Klienta.

  - Następnie Klient ma możliwość przyjęcie oferty Sprzedawcy przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zawierającej oświadczenie Klienta o przyjęciu oferty Sprzedawcy.

  - Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości zwrotnej e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

6. Sposoby płatności

 1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 4. Bank: mBank

 5. Numer rachunku: 58 1140 2004 0000 3102 3651 5049

 6. W wypadku Produktów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu (poza standardowymi cechami Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym) Klient obowiązany jest do uiszczenia 30 % zaliczki, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 7. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 8. W produktach do kwoty tysiąca zł. przedpłata jest pobierana do 100% wartości.

7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Przesyłka kurierska

 2. Przesyłka kurierska pobraniowa

 3. Odbiór osobisty pod adresem : ul. Dworcowa 3, 83-032 Pszczółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

 4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w opisie danego Produktu oraz w zakładce „Koszty dostawy”.

 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  - Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

  - Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tm-meble.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dworcowa 3  83-032 Pszczółki.Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  - W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  - W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

  - Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  - Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tm-meble.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dworcowa 3, 83-032 Pszczółki

  - Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Dworcowa 3, 83-032 Pszczółki.

  - Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

  - W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  - Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@tm-meble.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dworcowa 3, 83-032 Pszczółki

  - Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  - Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  - Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Dworcowa 3, 83-032 Pszczółki

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

 5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

   

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.1 oraz 10.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych. Koszty związane z odesłaniem towaru pokrywa klient.

11.Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 4. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.(Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.tm-meble.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.


 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie.